Skip links

Belangrijke data

1770
Oprichting

Door J.A. De Mist is de loge opgericht als een militaire loge.

1946
Van bezetter bevrijd

Na de tweede-wereldoorlog kwam de loge weer samen en was het gebouw terug bij de rechtmatige eigenaar.

1876
Armenzorg

Meer dan 150 jaar lang zet de loge zich in voor de armoede in de stad.

2020
250-jarig jubileum

Een onverwachte wending in het vieren van het 250-jarig bestaan

Jacob Abraham Uitenhage de Mist

Na de studie kwam Jacob terug in Kampen als derde secretaris van de stad. Dit is hij geweest van 1766 tot 1795. Daarnaast was hij ook nog advocaat. Tijdens de Bataafse Tijd, toen het Nederlands grondgebied onder Frans bestuur viel, was hij Patriot. Maar hij schroomde er niet voor om ook onder het bewind van Koning Willem I bestuursfuncties uit te oefenen. Zijn naam was toen al bij officieel decreet gewijzigd in Uitenhage de Mist.

Onze relatie met Kampen

De loge is door de leden altijd bij de stad betrokken geweest. In de politieke, sociale en artistieke sfeer.

Sociale rol

De inzet van de leden kwam voor de oorlog door de Bank voor Minvermogenden.

Bestuurlijke invloed

Ten tijde van de oprichting was het college van B&W vrijmetselaar.

Iet Erdstieck

Het verleden beschrijven is een ware kunst. Dr. Iet Erdtsieck heeft met haar boek over de 250 jaar geschiedenis van de loge een grote bijdrage gedaan aan het behoud van de cultuur.

Het Gebouw

Het gebouw is één van de zeer weinige vrijmetselaars-onderkomens, welke is ontworpen en van meet af aan als Loge-gebouw in gebruik is gebleven.

In de loop van de eerste honderd jaren kwamen de leden op een viertal verschillende plekken binnen de stad Kampen bijeen. In 1887 kochten ze een oud pand in de Boven Nieuwstraat. Dit pand werd geheel afgebroken en op deze plaats werd het huidige Loge-gebouw gezet. Op l5 juni 1887 werd voor de prijs van fl. 2.287.- een eigen gebouw gekocht, toen bekend onder de naam “Het huis van de Rovers”, wijk 2, nr 184. Het bestaande pand werd geheel gesloopt omdat het te bouwvallig was, en onder toezicht van architect W. Koch werd een geheel nieuw pand gebouwd dat op 24 juni 1888 in gebruik werd genomen.

De Loge

op 16 juli 1770 werd de vijftiende Nederlandse Loge in Kampen geïnstalleerd onder de naam “Le Profond Silence”.

De directe maatschappelijke betekenis van de Vrijmetselarij was vroeger vaak duidelijker dan nu. Dat komt onder andere omdat in de huidige welvaartsstaat veel meer zaken door de staat worden behartigd. De Loge “Le Profond Silence” heeft zo bijvoorbeeld in 1846 de instelling “Orde en Vlijt” (actief tot 1890) opgericht als ondersteuning van behoeftigen en ouderen.

Ook waren Vrijmetselaren stichters van een schoolbeurzenfonds (actief tot 1907) en een minvermogendenbank ( actief tot 1940) Aan het begin van de tweede wereldoorlog werd de Loge, zoals alle Loge’s in Nederland, door de bezetter opgeheven. Het gebouw aan de Boven Nieuwstraat werd eigendom van de Hervormde Kerk. De archiefstukken verdwenen gedeeltelijk naar Duitsland.

De bibliotheek werd verborgen, evenals de Constitutiebrief. Deze laatste werd na de oorlog ter restauratie in handen gesteld van een boekbinder, die echter emigreerde. Later werd de bewuste brief op het Waterlooplein teruggevonden en kwam zij voor twee kwartjes weer in het bezit van de Loge. Ook het Logegebouw kwam na de oorlog weer in het bezit van de rechtmatige eigenaar.