Het Logegebouw

In de loop van de eerste honderd jaren kwamen de leden op een viertal verschillende plekken binnen de stad Kampen bijeen.
In 1887 kochten ze een oud pand in de Boven Nieuwstraat. Dit pand werd geheel afgebroken en op deze plaats werd het huidige Loge-gebouw gezet. Op l5 juni 1887 werd voor de prijs van fl. 2.287.- een eigen gebouw gekocht, toen bekend onder de naam “Het huis van de Rovers”, wijk 2, nr 184. Het bestaande pand werd geheel gesloopt omdat het te bouwvallig was, en onder toezicht van architect W. Koch werd een geheel nieuw pand gebouwd dat op 24 juni 1888 in gebruik werd genomen.

Van 1993 tot 1995 is het pand gerestaureerd, zodat de Loge bij haar 225-jarig bestaan in 1995 weer een optimaal gebouw had. Vervolgens is het gebouw 2 Maart 1999 door staatssecretaris F. v. d. Ploeg aangewezen als beschermd rijksmonument vanwege het algemeen cultuur- en architectonisch belang en vanwege de hoge mate van gaafheid van zowel het exterieur als het interieur.

Het gebouw is één van de zeer weinige vrijmetselaars-onderkomens, welke is ontworpen en van meet af aan als Loge-gebouw in gebruik is gebleven. In 1988 is het 100-jarig bestaan van het gebouw gevierd en sindsdien houden wij ieder jaar tijdens de Open Monumentendag “open huis”. Belangstellenden kunnen dan het grootste deel, en in elk geval de monumentale delen, van het gebouw bezichtigen.

Het gebouw is momenteel in gebruik door verschillende verenigingen. Naast de Vrijmetselaren van Le Profond Silence, maakt ook de vrouwenloge van de weefsters Aletheia gebruik van de ruimtes. De Loge Het Roosvenster uit Lelystad maakt gebruik van het gebouw om haar ritualen uit te voeren. Hun niet rituele avonden houden ze in Lelystad, hun plaats van vestiging. Ook worden er in het gebouw bijeenkomsten gehouden door groepen broeders die rituele uitvoeren met een focus op een specifiek aspect (verdieping).

Read More

Geschiedenis

Van 1764 tot 1767 lag het eerste bataljon van het regiment van Luitenant-Generaal d Envïe in Kampen. Bij dit bataljon behoorde de ambulante Loge “La Concorde”.

In 1766 werd in Kampen de basis gelegd voor de latere Loge “Le Profond Silence”. In de loop van die drie jaren werden negen niet-militaire inwoners van Kampen ingewijd in deze Loge. Zij bleven zonder Loge in Kampen achter, toen het bataljon (en dus ook de ambulante Loge) in 1767 naar Arnhem werd verplaatst.

In 1766 werd Jacob Abraham Uitenhage de Mist lid van de Vrijmetselaarsloge “La Vertu” te Leiden, van welke Loge hij van 1766 tot 1769 tevens Voorzittend Meester was. Op 13 november 1769 werd hij door Schout en Schepenen benoemd tot derde secretaris van Kampen en vertrok hij uit Leiden.

Op initiatief van Uitenhage de Mist werd in 1770 door de in Kampen wonende Vrijmetselaren een verzoek bij het Nederlandse Groot-Oosten ingediend om in Kampen de eerste Loge ten oosten van de Zuiderzee te mogen oprichten. Het verzoek werd door het hoofdbestuur van de Orde in Den Haag ingewilligd en op 16 juli 1770 werd de vijftiende Nederlandse Loge in Kampen geïnstalleerd ander de naam “Le Profond Silence”, met als eerste Voorzittend Meester Jacob Abraham Uitenhage de Mist.

De directe maatschappelijke betekenis van de Vrijmetselarij was vroeger vaak duidelijker dan nu. Dat komt onder andere omdat in de huidige welvaartsstaat veel meer zaken door de staat worden behartigd. De Loge “Le Profond Silence” heeft zo bijvoorbeeld in 1846 de instelling “Orde en Vlijt” (actief tot 1890) opgericht als ondersteuning van behoeftigen en ouderen. Ook waren Vrijmetselaren stichters van een schoolbeurzenfonds (actief tot 1907) en een minvermogendenbank ( actief tot 1940)

Aan het begin van de tweede wereldoorlog werd de Loge, zoals alle Loge’s in Nederland, door de bezetter opgeheven. Het gebouw aan de Boven Nieuwstraat werd eigendom van de Hervormde Kerk. De archiefstukken verdwenen gedeeltelijk naar Duitsland.

De bibliotheek werd verborgen, evenals de Constitutiebrief. Deze laatste werd na de oorlog ter restauratie in handen gesteld van een boekbinder, die echter emigreerde. Later werd de bewuste brief op het Waterlooplein teruggevonden en kwam zij voor twee kwartjes weer in het bezit van de Loge. Ook het Logegebouw kwam na de oorlog weer in het bezit van de rechtmatige eigenaar.

De belangstelling voor de Vrijmetselarij en haar doelstellingen neemt de laatste jaren toe, mede als gevolg van een beleid van grotere openheid over wat de Vrijmetselarij bezig houdt. Vrijmetselarij is bouwen aan jezelf.

De Loge Le Profond Silence telt tegenwoordig rond de vijftig leden. Een vrij groot aantal van hen woont in Kampen, maar er zijn ook leden die buiten Kampen wonen, met name in Flevoland en de Noordoostpolder. Gezamenlijk en individueel werken zij aan de verwezenlijking van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar Waarheid
Read More

De Sfeer

Iedere loge kent door haar unieke samenstelling van verschillende leeftijden, beroepen en karakters een eigen sfeer. Immers, een loge wordt gevormd door de broeders die er lid van zijn en samen aan het werk zijn.

 

De achtergrond en beroepen van de leden lopen uiteen van ondernemer tot ambtenaar, van student tot visser, van manager tot landbouwer, van militair tot predikant. De leeftijd van de ongeveer 50 leden, loopt uiteen van 24 tot 86 jaar.

 

Naast het goede gesprek, het respect voor elkaars opvattingen en het serieus uitvoeren van onze ritualen, is er ruimte voor humor en het alledaagse. Op deze manier leren de broeders elkaar goed kennen, en is er vertrouwen om zichzelf te laten zien. Om deze reden is er de afspraak dat alles wat er gezegd wordt, ook binnen de muren van de loge blijft. Een afspraak die door elke vrijmetselaar zeer serieus wordt genomen.

 

Elke week komen gemiddeld 30 leden bijeen om de comparities bij te worden, en van elkaar te leren door te luisteren naar een lezing (bouwstuk) en daarover van gedachten te wisselen. Belangrijk is dat er niet gediscussieerd wordt over de onderwerpen. Immers dat zou betekenen dat de ander ongelijk zou hebben, en dat is in strijd met onze visie dat eenieder op zoek is naar zijn eigen waarheid. Wel worden de visies van de broeders uitgesproken en vergeleken. Op deze wijze kan ieder voor zichzelf uitmaken wat voor hem waar is, of juist niet.

 

De onderwerpen kunnen verdiepend zijn over de Vrijmetselarij en haar symboliek, maar kunnen ook gaan over filosofische of spirituele onderwerpen, of juist over hoe men om gaat met de problemen in het dagelijks leven. In deze bijeenkomsten is uitgaan van wat ons bindt een belangrijk uitgangspunt. Om die reden worden de onderwerpen Politiek en Religie vermeden. Dat wil niet zeggen dat iemand niet zijn persoonlijke geloofsovertuiging of zijn blik op de wereld kan verwerken in zijn bouwstuk.

 

Maar natuurlijk zijn we gewone mensen onder elkaar en kan dus ook de wijze waarop we met elkaar omgaan eens wat minder gelukkig uitvallen. Taak van iedere Vrijmetselaar is dan zich in te zetten voor respect , fatsoen en waardigheid en te proberen een eventueel conflict op te lossen door te verenigen van die zaken die mensen verbindt en weg te nemen van hetgeen mensen scheidt.

Read More